O nás

Súčasnosť

IMG_20160219_114231_resize

Zriaďovateľom detských domovov od 1.7.2011 je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Novelizáciou zákona č. 305/2005 Z.z., ktorou sa rozšírili kompetencie detských domov došlo od. 1.1.2019 k zmene názvu detského domova na Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská.

Aktuálna kapacita centra je  90 detí a fyzických osôb.

Organizačné jednotky centra tvoria:

  • 4 samostatne usporiadané skupiny – sú to rodinky Bociany, Sokoly, Lienky, Slnečnice 1 skupina pre mladých dospelých.
  • 1 skupina par. 47 ods.5 – pobytová forma pre dieťa a jeho rodinu na základe dohody
  • 20 profesionálnych náhradných rodín

01.04.2013 bolo v detskom domove zriadené Centrum podpory profesionálnych náhradných  rodičov (CPPR) – spolu s ďalšími 23 detskými domovmi sme boli  pilotne  zriadený do Národného projektu deinštitucionalizácie detských domovov.

V októbri 2018 sme sa zapojili do projektu NP DEI II Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V januári 2019 sme sa zapojili do projektu NP DEI III – Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Cieľom národného projektu („NP“) je podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, osobitne zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci a skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („SPOD a SK“) pre dieťa a rodinu.

Aktuálny stav

  • Kapacita detí: 90
  • Samostatne usporiadané skupiny: 4
  • Skupina mladých dospelých: 1
  • Skupina §47 ods.5 pobytová forma pre dieťa a jeho rodinu na základe dohody: 1
  • Profesionálnych rodičov: 20

História

Detský domov na Uralskej ulici v Košiciach je budovou bývalej materskej školy. Od 22.1.1986 slúžil ako zdravotnícke zariadenie pre deti vo veku od 1 do 3 rokov s kapacitou 52 detí. Bol to domov internátneho typu a starostlivosť deťom zabezpečovali zdravotné sestry. Po dovŕšení veku školskej dochádzky bolo dieťa premiestnené do iného zariadenia. Takýto spôsob výchovy a starostlivosti o deti bol nevyhovujúci. Z tohto dôvodu začala od roku 2000 prebiehať transformácia detských domovov na domovy rodinného typu. Náš detský domov sa takým stal od 1.1.2002.