Skupina §47 ods.5

Skupina § 47 ods. 5 pobytová forma pre dieťa a jeho rodinu na základe  dohody

Centrum vykonáva pobytové opatrenia  pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne o dieťa stará .

Centrum môže na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijať s dieťaťom aj jeho rodiča, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízku osobu dieťaťa. Účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností alebo iných povinností podľa osobitného predpisu,4) úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a osobou podľa prvej vety alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa.

V zmysle zákona č. 305/ 2005 Z.z. účelom takého pobytu  nemôže byť riešenie nepriaznivej sociálnej situácie podľa osobitného predpisu.41) .