Mladí dospelí

Kto sú mladí dospelí?

Sú to deti z centra, ktorým dovŕšením plnoletosti skončilo v centre vykonávanie pobytového opatrenia súdu,  títo mladí dospelí požiadali centrum o poskytovanie starostlivosti a centrum v písomnej dohode s mladým dospelým dohodlo podmienky poskytovania starostlivosti do ich osamostatnenia sa, najdlhšie do veku 25 rokov. Centrum môže vytvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby , ktorej bola v centre poskytovaná starostlivosť do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, najviac 24 mesiacov.

Mladí dospelí v skupine fungujú, hospodária samostatne, pod koordináciou sociálneho pracovníka.