Stretnutie rodinného kruhu

Odborná metóda: Stretnutie rodinného kruhu ( SRK )

V zmysle zákona 305/ 2005 Z.z. v centre podľa odsekov 1 až 3 a 5 sa vykonáva metóda prípadovej konferencie alebo metóda rodinnej konferencie, alebo iná odborná metóda v spolupráci s rodičmi, ďalšími príbuznými a inými blízkymi osobami dieťaťa a s ďalšími prizvanými osobami, najmä zástupcami obce, školy a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. O vykonaní metódy podľa prvej vety sa informuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Centrum realizuje opatrenia SPODaSK terénnou formou prostredníctvom Stretnutia rodinného kruhu (ďalej iba SRK), na základe odporúčania úradu Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej iba SPODaSK), ale aj v rámci vykonávania opatrení SPODaSK pre detí pobytovou formou (pre deti umiestnené v CDR) na základe podnetu CDR.

Na odporúčanie orgánu SPODaSK ako súčasť odborných metód vykonávaných terénnou formou pre:

  • dieťa a jeho rodinu z prirodzeného alebo náhradného rodinného prostredia
  • pre detí umiestnené pobytovou formou v inom zariadení pre napĺňanie cieľa plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou (úprava pomerov v rodine, sanácia rodiny, obnova a posilnenie kontaktov dieťaťa s blízkymi osobami, umiestnenie dieťaťa do NOS/NRS…),

  v zmysle zákona č. 305/2005