Zákony a nariadenia

Aktuálne znenia zákonov, ktoré nás usmerňujú v našej práci

  • 36/2005 Z.z. Zákon o rodine
  • 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  • 311/2001 Z.z. Zákonník práce
  • 138/2019 Z.z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov